Rejestracja | Przypomnij hasło
Agencja Obrotu Nieruchomościami AONI.pl w Ostrowie Wielkopolski. Licencja zawodowa Ministra Infrastruktury nr 9091
   AONI.pl - nieruchomości z systemu wymiany ofert

Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Akt notarialny
Apartament
Bank hipoteczny
Budowa
Budowla
Budynek
Budynek mieszkalny
Cel wyceny nieruchomości


Akt notarialny
to dokument sporządzany przez notariusza, którego formę ściśle określają przepisy prawa o notariacie. Akt notarialny zawiera m.in. datę i miejsce sporządzenia, treść oświadczenia strony (stron), podpisy osób biorących udział w jego sporządzaniu (w tym notariusza). W formie aktu notarialnego mogą być dokonywane właściwie wszystkie czynności prawne (n p. umowy, pełnomocnictwa, testamenty). W wielu przypadkach przepisy prawa cywilnego zastrzegają, że od formy aktu notarialnego zależy ważność danej czynności. Tak jest na przykład przy umowach sprzedaży nieruchomości. Umowy sprzedaży domu, gruntu czy mieszkania zawarte w formie zwykłej pisemnej lub też n p. ustnie będą zawsze nieważne.
Akt sporządzony przez notariusza w określonej przez prawo formie, gdy tego wymaga prawo lub taka jest wola stron. Akt notarialny powinien podawać:
1) dzień, miesiąc i rok jego sporządzenia (w określonych wypadkach także minutę jego rozpoczęcia i zakończenia),
2)miejsce jego sporządzenia,
3) imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii notarialnej,
4) dane dotyczące osób biorących udział w akcie,
5) oświadczenia woli stron,
6) stwierdzenie, na żądanie stron, okoliczności, które zaszły przy sporządzeniu aktu,
7) potwierdzenie, że akt notarialny został odczytany, przyjęty i podpisany,
8) podpisy osób biorących udział oraz obecnych przy sporządzaniu aktu,
9) podpis notariusza.

do góry
Apartament
to duże, luksusowe mieszkanie. Często deweloperzy używają tego terminu bardzo dowolnie i w odniesieniu do mieszkań o bardzo różnym standardzie, dlatego przed kupnem "apartamentu" warto upewnić się, jakie jego cechy sprawiły, że zostało ono tak nazwane. Jedno jest pewne: mianem apartamentu jest określany lokal droższy i lepszy od "zwykłego" mieszkania. Od apartamentu można oczekiwać, że będzie miał przestronne pomieszczenia i zostanie wykonany z lepszej jakości materiałów niż "zwykłe" mieszkanie. Apartamenty są najczęściej oferowane w budynkach o podwyższonym standardzie, ogrodzonych i chronionych. Bardzo często bywa jednak tak, że apartamenty można spotkać w budynkach ze "zwykłymi" mieszkaniami. Różnią się jednak od nich wielkością i jakością. Powinny również mieć dodatkowe "bonusy", których nie mają pozostałe mieszkania w budynku, takie jak n p. kominek, klimatyzacja, garderoba czy okna z drewna zamiast z PCV. Przy wyborze apartamentu warto więc przede wszystkim kierować się pytaniem czy odpowiadają nam warunki zaoferowane przez dewelopera i czy chcemy zapłacić za nie większe pieniądze niż za zwykłe mieszkanie. Apartament ma zapewniać prestiż.

do góry
Bank hipoteczny
specjalizujące się w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, pozyskujące środki na finansowanie swojej działalności głównie poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych oraz emisję obligacji, przyjmowanie depozytów i zaciąganie kredytów

do góry
Budowa
w rozumieniu prawa budowlanego należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu budowlanego

do góry
Budowla
w rozumieniu prawa budowlanego- każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

do góry
Budynek
w rozumieniu prawa budowlanego taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

do góry
Budynek mieszkalny
to budynek przeznaczony do celów mieszkalnych. Składa się z pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, które razem tworzą mieszkanie. Oprócz mieszkań w budynku mogą znajdować się pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynki mieszkalne dzielimy na: wielorodzinne (budynki zawierające więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków), jednorodzinne (wolno stojące, bliźniacze, szeregowe, atrialne, w tym budynki zawierające nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków) lub w zabudowie zagrodowej.

do góry
Cel wyceny nieruchomości
każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.
W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa:
1.zakres wyceny,
2.rodzaj określonej wartości, podejście, metodę i ewentualnie technikę wyceny,
co wynika z odpowiednich przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
Poniżej przedstawiłem wykaz najczęściej występujących w procesie szacowania nieruchomości celów wyceny dla których sporządzam operat szacunkowy:
1.sprzedaż lub zakup nieruchomości prywatnych,
2.zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy:
-dla potrzeb banków uniwersalnych,
3.sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
4.sprzedaż nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
5.sprzedaż nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego,
6.oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
7.aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
8.oddanie nieruchomości w trwały zarząd,
9.aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
10.wygaśnięcie użytkowania wieczystego,
11.wygaśnięcie trwałego zarządu - zwrot nakładów,
12.sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
13.wywłaszczenie nieruchomości,
14.zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
15.opłaty adiacenckie:
-budowa urządzeń infrastruktury technicznej,
-scalenie i podział nieruchomości,
-podział nieruchomości,
16.odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
17.sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy,
18.ubezpieczenie nieruchomości,
19.ustalenie podatku od spadku lub darowizn,
20.ustalenie podatku od czynności cywilnoprawnej,
21.i inne cele.

do góryZadzwoń do biura
62 735 70 80
62 735 70 81
Zadaj pytanie e-mailem
biuro@aoni.pl
Przyjdź do nas
ul. Kolejowa 5,
63-400 Ostrów Wlkp.

pokaż na mapie
Notes
Zapamiętane oferty