Kompleks nieruchomości przemysłowych

Działka przemysłowa na sprzedaż, Kłodawa

873 333 PLN

26 PLN/m2

Opis

Przedstawiam ofertę sprzedaży w drodze licytacji komorniczej nieruchomości przemysłowej, Podana cena to cena wywołania. Powierzchnia to powierzchnia całkowita gruntów. Cena oszacowania wynosi 1 310 000 zł . Pytania ws. oferty


Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym   w Kole
DawidWłodarczyk
Kancelaria Komornicza,  BolesławaPrusa 14,    Koło,     62-600 Koło
tel.  571602111  / fax. 
Sygnatura:  Km 1313/21
 
OBWIESZCZENIE ODRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
KomornikSądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Dawid Włodarczyk Kancelaria Komornicza nrIV w Kole  na podstawie art. 953 ustawyz dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podajedo publicznej wiadomości, że w sprawie  Km 1313/21  w dniu  24-05-2024  ogodz.  09:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kole Wydział KsiągWieczystych, WŁOCŁAWSKA 4, 62-600 Koło,  odbędzie się  druga  licytacja:
 
- nieruchomości, której  właścicielemjest Lubricant Sp. z o.o.  położonejprzy   Solna 1, 62-650 Kłodawa , dla której  SądRejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul.  WŁOCŁAWSKA 4, Koło, 62-600Koło)  prowadziksięgę wieczystą o numerze  KN1K/00010546/3 i nne  .

Opis nieruchomości:

kompleks pięciu nieruchomości przemysłowych o łącznej powierzchni 3.3111hapołożonej w m. Kłodawa przy ul. Solna (powiat Kolski) w jednostce ewidencyjnej3000906_4 Kłodawa - Miasto, obręb geodezyjny 0001 Kłodawa dla których SądRejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi o nr: KN1K/00010546/3- prawo użytkowania wieczystego - numery działek 1171/1, 1171/5, 1171/6,1172/11, 1172/12, 1172/17, pow. 1.2990 ha, KN1K/00036682/6 - prawo użytkowaniawieczystego - numery działek 1171/4, 1172/10, pow. 0.6887 ha, KN1K/00036332/8 -prawo użytkowania wieczystego - numery działek 1172/9, pow. 0.6470 ha,KN1K/00038946/9 - prawo użytkowania wieczystego - numer działek 1172/14, pow.0.1060 ha, KN1K/00036556/4 - prawo własności- numery działek 1171/2, 1172/3, 1172/5,pow. 0.5704 ha, stanowiących własność dłużnika Lubricant Sp. z o.o.Nieruchomość składa się z 13 działek, zapisanych w 5 księgach wieczystychstanowiących jeden kompleks obszarowy o powierzchni 3.3111ha. Nieruchomościposiadały własną bocznicę kolejową usytuowaną na działce nr 1172/9, którazostała zdemontowana. Na terenie kompleksu posadowiony jest maszt telefoniicyfrowej (działka nr 1172/10) oraz 2 słupy energetyczne (działka 1171/6). Rejonlokalizacji nieruchomości uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, wczęści związane z terenami nieruchomości sąsiednich tj. siećelektroenergetyczna, sieć wodociągowa, lokalna sieć kanalizacji sanitarnej ideszczowej. Kompleks przemysłowy ma względnie regularny kształt. Nieruchomośćoznaczona nr KW KN1K/00010546/3 - o łącznej pow. 1.2990 ha położona w częścicentralnej kompleksu. Na terenie nieruchomości urządzona jest wewnętrzna drogawjazdowa z wjazdem na teren kompleksu, prowadząca z ulicy Solnej oraz parking atakże wnętrze utwardzone drogi dojazdowe i plac manewrowy. Na terenienieruchomości znajduje sie budynek napełniania butli, budynek gospodarczy -malarnia, wanna żelbetowa i część budynku portierni. Wartość szacunkowanieruchomości: 519.000,00 zł. Nieruchomość oznaczona nr KW KN1K/00036682/6 - ołącznej pow. 0.6887 ha, położona w północnej części kompleksu. Nieruchomośćposiada ograniczony dostęp do drogi publicznej z działki nr 1172/10. Na terenienieruchomości urządzone są wewnętrzne drogi dojazdowe oraz znajduje się budynekadministracyjno - socjalny, budynek pompowni wody, zbiornik przeciwpożarowy iczęść budynku portierni. Wartość szacunkowa nieruchomości: 286.000,00 zł.Nieruchomość oznaczona nr KW KN1K/00036332/8 - o łącznej pow. 0,6470 hastanowiąca pas gruntu z boku kompleksu od strony wschodniej, na którym dawniejznajdowała się bocznica kolejowa. Nieruchomość niezabudowana, nie posiadasamodzielnego dostępu do drogi publicznej - dostęp zapewniony poprzezsłużebność gruntową ujawnioną w dziale I Sp Księgi Wieczystej. Na terenienieruchomości znajdowała się bocznica kolejowa , aktualnie zdemontowana.Wartość szacunkowa nieruchomości: 241.000,00 zł. Nieruchomość oznaczona nr KWKN1K/00038946/9 - o łącznej pow. 0,1060 ha, stanowi północno - wschodninarożnik kompleksu w kształcie litery "L". Teren nieruchomościniezagospodarowany, nie posiada samodzielnego dostępu do drogi publicznej.Wartość szacunkowa nieruchomości: 39.000,00 zł. Nieruchomość oznaczona nr KWKN1K/00036556/4 - o łącznej pow. 0.5704 ha, stanowi południowo - zachodninarożnik kompleksu w kształcie litery "L". Teren nieruchomościniezagospodarowany, nie posiada samodzielnego dostępu do drogi publicznej.Wartość szacunkowa nieruchomości: 225.000,00 zł Na terenie działek 1171/1,1171/2, 1172/9, 1172/17 składowane zostały odpady, wg katalogu odpadów o kodzie19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma w postaci sprasowanych bel ułożonych wsześciu pryzmach oraz odpadów w workach typu "big - bag" a takżeleżących luzem o szacowanej wagowej ilości ok. 2000 Mg. Odpady nie stanowiączęści składowej nieruchomości, nie są trwale z gruntem związane (wyłączone zzakresu wyceny)
Sumaoszacowania wynosi  1 310 000,00 zł ,zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumyoszacowania i wynosi  873 333,33 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię wwysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 131 000,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżejwymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00.Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie SąduRejonowego w Kole ul. Włocławska4, 62-600  Koło. 
Zgodniez art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmięnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Rękojmięnależy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 21102022120000580204341855.
Zadatę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowegokomornika. 
Rękojmiamoże być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej wupoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie doprawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawieniesię jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawaosób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności narzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu niezłożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotówrazem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczeniewstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystejlub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszonenajpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione wdalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia oprzysądzeniu własności.
 
Zgodniez przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć:dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osobyobecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonałwarunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko zazezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
 


Oferta nr 13120980 wysłana z systemu LocumNet Online
Krzysztof Majusiak
nr licencji: 9091
+48 601 87 17 17
krzysztof.majusiak@nfuekspert.pl

Szczegóły

Numer oferty 13120980
Typ oferty Działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 873 333 PLN
Cena za m2 26 PLN
Powierzchnia 33 110 m2
Miejscowość Kłodawa
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat kolski
Gmina Kłodawa